Sambutan Dekan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakātuh.

Syukur Alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berdiri tegak dan terus beramal shalih hingga hari ini.

Misi Fakultas Agama Islam UMSIDA adalah “Menjadi fakultas unggul dan inovatif di tingkat ASEAN dalam pendidikan dan ekonomi Islam sesuai perkembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat pada tahun 2038”.

Dengan misi ini FAI UMSIDA bersemangat untuk go internasional. Oleh karena itu FAI umsida bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di tingkat ASEAN seperti di Malsyia, Brunei dan Tailand. Kerjasama ini sudah terbangun sejak tahun 2016 dan akan terus bertambah secara kuantitas maupun kualitas di masa-masa mendatang. Ini dengan tidak mengesamping Kerjasama dengan Lembaga-lembaga serumpun di dalam negri.

FAI UMSIDA saat ini memiliki 5 program studi. Tiga prodi diantaranya sudah mendapatkan akreditasi Unggul, yaitu: Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI). Dua prodi yang lain sudah mendapatkan akreditasi B, yaitu: Prodi Magister Manajemen Pendidikan Agama Islam (MMPI), dan Prodi Perbankan Syari’ah (PBS). Saat ini dua Prodi PGMI sedang melakukan reakreditasi untuk mendapatkan target akreditasi Unggul dari LAMDIK dan LAMEMBA.

FAI UMSIDA terus berupaya untuk pengembangan-pengembangan di berbagai bidang terutama di bidang pendidikan dan mu’amalah untuk terus menambah kepercayaan dari Masyarakat luas sehingga menjadi pilihan utama bagi semua pihak yang menempuh jenjang pendidikan tinggi. Semoga Allah SWT meridloi amal dan usaha ini.

Wassalāmu’alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh.

 

 

Terima Kasih.

Dr. Imam Fauji, Lc. M.Pd.

 

Dekan
Fakultas Agama Islam